Công tác huấn luyện an toàn lao động và định hướng phát triển

An toàn lao động là vấn đề vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người lao động. Huấn luyện an toàn lao động là một trong những biện pháp quan trọng nhất để nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bài viết “Công tác huấn luyện an toàn lao động và định hướng phát triển” sẽ cung cấp cho bạn những thông tin tổng quan về công tác huấn luyện, nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho bản thân và những người xung quanh.

1. Vai trò của công tác huấn luyện an toàn lao động

Công tác huấn luyện an toàn lao động là một trong những biện pháp quan trọng nhất để bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động. Thông qua công tác huấn luyện, người lao động được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để nhận biết và phòng tránh các yếu tố nguy hiểm, có hại trong quá trình lao động, từ đó góp phần giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Vai trò của công tác huấn luyện được thể hiện qua các khía cạnh sau:

 • Tăng cường nhận thức, ý thức trách nhiệm của người lao động về an toàn lao động. Hiểu rõ các quy định, quy trình an toàn lao động, các yếu tố nguy hiểm, có hại trong quá trình lao động, từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định an toàn lao động.
 • Nâng cao kỹ năng thực hành an toàn lao động. Người lao động nắm vững các kỹ năng thực hành an toàn lao động như sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động, xử lý các tình huống khẩn cấp,… Nhờ đó, người lao động có thể chủ động phòng tránh tai nạn lao động, bảo vệ an toàn cho bản thân và những người xung quanh.
 • Tạo môi trường làm việc an toàn, lành mạnh. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về an toàn lao động, đồng thời trang bị cho họ những kỹ năng thực hành an toàn lao động cần thiết. Điều này góp phần tạo ra một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Công tác huấn luyện an toàn lao động là một nhiệm vụ quan trọng, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục đối với tất cả các đối tượng lao động, không phân biệt ngành nghề, lĩnh vực. Để công tác huấn luyện đạt hiệu quả cao, cần đảm bảo tính thực tiễn, thiết thực, phù hợp với đặc điểm công việc của từng ngành nghề, lĩnh vực.

Công tác huấn luyện an toàn lao động và định hướng phát triển
Hình ảnh huấn luyện an toàn lao động tại doanh nghiệp

2. Thực trạng công tác huấn luyện an toàn lao động

Theo thống kê của Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, cả nước đã có 28,3 triệu người lao động được huấn luyện an toàn lao động, đạt tỷ lệ 90,2%. Trong đó, khu vực nhà nước có tỷ lệ huấn luyện đạt 98,8%; khu vực ngoài nhà nước đạt 90,1%; khu vực phi chính thức đạt 79,9%.

 • Về nội dung huấn luyện: Các doanh nghiệp đã tập trung huấn luyện các nội dung về: quy định pháp luật về an toàn lao động; kỹ năng an toàn trong thực hiện công việc; phương pháp sơ cứu, cấp cứu người bị nạn; các nguy cơ rủi ro đặc thù của từng ngành, lĩnh vực lao động.
 • Về phương pháp huấn luyện: Phương pháp huấn luyện thực hành đã được chú trọng hơn, chiếm khoảng 30% tổng thời lượng huấn luyện.
 • Về đội ngũ giảng viên: Cả nước có khoảng 7.000 giảng viên tham gia huấn luyện an toàn lao động. Năng lực, trình độ của đội ngũ giảng viên đã được nâng cao, đáp ứng yêu cầu công tác huấn luyện.
 • Về hiệu quả huấn luyện: Tỷ lệ người lao động được huấn luyện an toàn lao động chấp hành các quy định đạt 90%.

So với số liệu năm 2022, tỷ lệ người lao động được huấn luyện năm 2023 đã tăng 2,5%. Điều này cho thấy, công tác huấn luyện ở Việt Nam đang được quan tâm và chú trọng hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục, như:

 • Tỷ lệ lao động với người lao động chưa có hợp đồng làm việc chính thức được huấn luyện an toàn còn thấp.
 • Nội dung huấn luyện về các nguy cơ rủi ro đặc thù của từng ngành, lĩnh vực lao động vẫn chưa được chú trọng.
 • Phương pháp huấn luyện thực hành vẫn còn hạn chế.

Việc nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện ATLĐ là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động.


3. Định hướng phát triển công tác huấn luyện

Để phát triển công tác huấn luyện ATVSLĐ trong thời gian tới, cần tập trung vào những định hướng sau:

 • Đổi mới nội dung huấn luyện theo hướng cập nhật kịp thời các quy định pháp luật, kỹ thuật, công nghệ mới về ATVSLĐ. Tăng cường thực hành, thực tiễn trong huấn luyện, gắn lý thuyết với thực tế sản xuất, kinh doanh.
 • Nội dung huấn luyện ATVSLĐ cần được cập nhật kịp thời các quy định pháp luật mới về ATVSLĐ, đảm bảo người lao động nắm được các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong công tác ATVSLĐ.
 • Tăng cường thực hành, thực tiễn, gắn lý thuyết với thực tế sản xuất, kinh doanh. Điều này sẽ giúp người lao động có thể hình thành kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác ATVSLĐ.
 • Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm.
 • Đội ngũ giảng viên huấn luyện ATVSLĐ cần được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm bài bản.
 • Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác huấn luyện, đảm bảo chất lượng, hiệu quả của công tác huấn luyện.
 • Công tác kiểm tra, giám sát công tác huấn luyện ATVSLĐ cần được tăng cường, đảm bảo chất lượng, hiệu quả của công tác huấn luyện.

Việc thực hiện các định hướng trên sẽ giúp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện ATVSLĐ, góp phần giảm thiểu TNLĐ và BNN, bảo đảm an toàn, sức khỏe cho người lao động.


4. Một số giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện

Huấn luyện an toàn lao động là một trong những biện pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng và ý thức tự giác của người lao động trong việc thực hiện các quy định về an toàn lao động, góp phần phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Để nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

 • Xây dựng kế hoạch huấn luyện cụ thể, phù hợp với từng đối tượng lao động và điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Kế hoạch huấn luyện cần xác định rõ mục tiêu, nội dung, thời gian, địa điểm, phương pháp và nguồn lực thực hiện.
 • Tăng cường chất lượng giảng dạy và kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện. Người huấn luyện cần có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, có kinh nghiệm thực tế. Nội dung huấn luyện cần được cập nhật thường xuyên, sát với thực tế sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện cần được thực hiện nghiêm túc, khách quan, công bằng.
 • Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác huấn luyện. Sử dụng các phần mềm, ứng dụng trực tuyến để nâng cao hiệu quả truyền tải kiến thức, kỹ năng an toàn lao động.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia huấn luyện an toàn. Doanh nghiệp cần bố trí thời gian, kinh phí và phương tiện đi lại cho người lao động tham gia huấn luyện.
 • Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn lao động cho người lao động, nâng cao ý thức tự giác của họ trong việc chấp hành các quy định an toàn lao động.

Thực hiện tốt các giải pháp trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người lao động.

Công tác huấn luyện an toàn lao động và định hướng phát triển
Hình ảnh huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động lớp thực tế tại doanh nghiệp

5. Đơn vị tổ chức huấn luyện an toàn lao động uy tín tại Việt Nam

Nam Việt Safety là đơn vị được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo số 95/2020/GCN. Đến nay, trung tâm huấn luyện của công ty đã trải qua 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực và đã đào tạo huấn luyện an toàn lao động cho hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh miền nam nói chung. Nam việt Safety có đủ năng lực, sự chuyên nghiệp và qui trình giảng dạy tiên tiến trong trong lĩnh vực đào tạo an toàn.

 • Các khóa huấn luyện được lên kế hoạch tổ chức từ trước, nên việc ổn định sắp xếp học viên cũng trở nên dễ dàng, tạo tâm lý vui vẻ cho người lao động khi tham gia buổi huấn luyện.
 • Sẵn sàng phục vụ công tác tổ chức đào tạo cho quý doanh nghiệp tại địa điểm mà quý doanh nghiệp muốn.
 • Tài liệu huấn luyện được biên soạn từ đội ngũ giảng viên có trình độ cao và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn lao động và luôn bám sát theo tinh thần huấn luyện trong Nghị định 44/2016/NĐ-CP.
 • Phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên luôn trình bày sinh động và thực tế, giúp cho người lao động nắm được kiến thức vận dụng vào thực tế một cách dễ dàng.
 • Đội ngũ giảng viên của Nam Việt Safety có trình độ cao cũng như năng lực huấn luyện cho tất cả các nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6, huấn luyện an toàn cho mọi ngành nghề.
 • Chi phí huấn luyện hợp lý và cạnh tranh

Nam Việt Safety hy vọng có thể hỗ trợ và đồng hành cùng Quý Doanh nghiệp trong công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tạo một môi trường làm việc an toàn, cũng như cung cấp các khóa học chất lượng nhất.

5/5 (1 Review)

Bài cùng chuyên mục